ЗАРЕЄСТРОВАНО
Голопристанською районною державною адміністрацією
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням загальних зборів кооперативу
12 листопада 2005 року

СТАТУТ
обслуговуючого кооперативу „СТАРОЗБУР’ЇВСЬКА НАДІЯ”

I
Найменування та місцезнаходження кооперативу.
1.
1.
Найменування кооперативу: повне найменування кооперативу на українській мові: „СТАРОЗБУР’ЇВСЬКА НАДІЯ”. (далі кооператив)
1.
2.
Кооператив є юридичною особою на території Старозбур’ївської сільської ради. Місцезнаходження: село Стара Збур’ївка Голопристанського району Херсонської області вулиця Перемоги, №61.
1.
3.
Строк діяльності кооперативу не обмежений.
II
Мета створення кооперативу
2.
1.
Мета створення кооперативу є участь у проектуванні газопроводу високого та середнього тиску до села Стара Збур’ївка Голопристанського району Херсонської області з послідуючим будівництво газопроводу низького тиску по селу Стара Збур’ївка.
2.
2.
Кооператив займається:
-
заключення договорів на виготовлення проектів: геодезичного, гідравлічного, прокладення газопроводів по селу Стара Збур’ївка;
-
заключення договорів на виконання робіт по прокладенню газопроводу по селу Стара Збур’ївка;
-
контроль за виконанням робіт згідно заключних договорів;
-
контроль за використанням коштів перерахованих кооперативом на виконання робіт згідно заключних договорів;
-
обслуговування та експлуатація газопроводу по селу Стара Збур’їка;
-
виконання ремонтних робіт по утриманню газопроводу по с.Стара Збур’ївка.
III
Склад засновників кооперативу
3.
1.
Засновниками кооперативу є:
-
КОРНЄЙ ІВАН ЛАРІОНОВИЧ - 19 квітня 1948 року народження, паспорт МО127872 виданий Голопристанським РВ УМВС України в Херсонській області 23 серпня 1996 року, проживає в селі Стара Збур’ївка вулиця Перемоги №61 Голопристанського району Херсонської області;
-
КУЧЕР ІГОР ВІТАЛІЙОВИЧ - 25 березня 1962 року народження, паспорт МО044302 виданий Голопристанським РВ УМВС України в Херсонській області 29 січня 1996 року, проживає в селі Стара Збур’ївка військове містечко б.1, кв.4 Голопристанського району Херсонської області;
-
БОБРОВНИК ТЕТЯНА ЯКІВНА - 14 березня 1954 року народження, паспорт МО381645 виданий Голопристанським РВ УМВС України в Херсонеській області 07 липня 1997 року, проживає в селі Стара Збур’ївка військове містечко б.1, кв.9 Голопристанського району Херсонської області.
IV
Умови і порядок вступу до кооперативу та виходу чи виключення з нього
4.
1.
Громадяни приймаються до членів кооперативу після досягнення ними шістнадцятирічного віку, які сплатили вступний внесок у розмірах, визначених загальними зборами членів кооперативу, додержуються вимог статуту та користуються правом ухвального голосу.
4.
2.
Кооператив зобов’язаний вести облік своїх членів та членів їх сімей.
4.
3.
Вступ до кооперативу здійснюється на підставі письмової заяви. Особа, яка подала заяву про вступ до кооперативу, вносить вступний внесок у порядку та розмірах визначених загальними зборами членів кооперативу.
4.
4.
Рішення голови кооперативу про вступ до кооперативу підлягає затвердженню загальними зборами його членів.
4.
5.
Членство в кооперативі припиняється у разі:
-
добровільного виходу з нього шляхом подання заяви про вихід з кооперативу;
-
несплати внесків у порядку визначеному статутом кооперативу:
-
смерті члена кооперативу;
-
припинення діяльності кооперативу.
4.
6.
Виключення з членів кооперативу може бути оскаржено до суду.
V
Права і обов’язки членів кооперативу
5.
1.
Права:
-
Приймати участь в обговоренні питання, які розглядаються на загальних зборах, вносить пропозиції про покращення роботи кооперативу
-
Обирати і бути обраним в первинні органи кооперативу
-
Добровільно вийти із членів кооперативу
-
Вимагати дострокового звіту про використання коштів кооперативу
5.
2.
0бов’язки:
-
Своєчасно сплачувати внески на проектування та будівництво газопроводів в розмірі установлених загальними зборами членів кооперативу
-
Приймати участь в колективних роботах (при необхідності)
-
Виконувати вимоги статуту кооперативу і рішення загальних зборів членів кооперативу
VI
Порядок внесення змін до статуту кооперативу
6.
1.
Зміни і доповнення, що вносяться до статуту кооперативу підлягають затвердженню на загальних зборах членів кооперативу і приймаються рішенням загальних зборів членів кооперативу більшістю голосів, але не менше 3/4 голосів присутніх на зборах членів кооперативу, шляхом відкритого голосування.
VII
Порядок встановлення розмірів і сплати внесків членами кооперативу та відповідальність за порушення зобов’язань щодо сплати
7.
1.
Загальні збори членів кооперативу приймають рішення:
-
про встановлення розміру внеску члена кооперативу та визначають строки сплати внесків членами кооперативу на рахунок кооперативу в банківську установу ;
-
про справляння з члену кооперативу пені за несвоєчасне внесення внесків (в межах 0,2% від суми платежу за кожний день прострочення).
VIII
Форми участі членів кооперативу в його діяльності
8.
1.
Члени кооперативу приймають участь у загальних зборах членів кооперативу, дотримуються вимог виконання статуту кооперативу, сприяють збереженню майна кооперативу, несуть відповідальність за будь-які дії, в результаті яких нанесено шкоду майну кооперативу.
8.
2.
Члени кооперативу виконують інші обов’язки, передбачені діючим законодавством , цим статутом, рішенням загальних зборів членів кооперативу .
IX
Склад і компетенція органів управління кооперативу і організація контролю кооперативу
9.
1.
Органами управління кооперативу є загальні збори членів кооперативу і правління кооперативу. Загальні збори членів кооперативу є вищим органом управління кооперативу.
9.
2.
3агальні збори:
-
Затверджують статут кооперативу та внесення до нього змін, прийняття рішень, що стосуються діяльності кооперативу;
-
обирають правління і ревізійну комісію кооперативу;
-
приймають громадян до членів кооперативу і виключають з кооперативу;
-
встановлюють розмір і строк внесення вступного внеску;
-
рішення про порядок експлуатації газопроводу низького тиску;
-
затвердження річного звіту про фінансово-господарську діяльність за минулий рік та фінансово-господарський план на поточний рік;
-
приймають рішення про справляння з членів кооперативу пені за несвоєчасне внесення внесків (в межах 0,2% від суми платежу за кожний день прострочення);
-
приймають рішення про утворення фондів, установлюють розмір і строки внесення членами кооперативу внесків до цих фондів, а також порядок їх витрачання;
-
розглядають скарги на дії правління та ревізійної комісії кооперативу;
-
прийняття рішень про реорганізацію або ліквідацію кооперативу;
-
приймають рішення про надання дозволу на підключення фізичних і юридичних осіб до газопроводу ; При видачі такого дозволу вступний внесок особи , яка підключається перераховується на рахунок кооперативу, а витрати пов’язані з проектуванням та будівництвом газопроводів індексуються з врахуванням різниці витрат та цін на час будівництва і час підключення до газопроводу особи, яка виявила таке бажання;
-
вирішують інші питання, що належать до відання кооперативу.
9.
3.
Рішенням загальних зборів членів кооперативу до компетенції загальних зборів можуть бути віднесені інші питання діяльності кооперативу.
9.
4.
Правління кооперативу є виконавчим органом кооперативу, підзвітним загальним зборам членів кооперативу.
Правління обирається загальними зборами кооперативу з числа членів кооперативу в кількості не менше трьох осіб строком на два роки.
Правління обирає з свого складу голову та його заступника та бухгалтера. Голова правління здійснює повсякденне керівництвом діяльності кооперативу, забезпечує виконання рішень загальних зборів членів кооперативу і правління.
Голова, заступник голови, бухгалтер виконують свої обов’язки на громадських засадах.
9.
5.
Правління кооперативу:
-
здійснює управління кооперативом у період між загальними зборами кооперативу, забезпечує виконання їх рішень;
-
представляє кооператив у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами;
-
діє від імені кооперативу в межах, передбачених статутом кооперативу;
-
забезпечує додержання кооперативом та його членами законодавства;
-
забезпечує складання звіту кооперативу про фінансово-господарську діяльність кооперативу за минулий рік та фінансово-господарського плану, кошторису витрат на поточний рік та подає їх на затвердження загальних зборів членів кооперативу;
-
розпоряджається коштами кооперативу відповідно затвердженого загальними зборами членів кооперативу кошторису доходів і витрат на поточний рік;
-
подає заявки на виконання проектно-ремонтних робіт та інших робіт, пов’язаних з експлуатацією і ремонтом газопроводу низького тиску;
-
контролює виконання зобов’язань членів кооперативу:
-
вступних внесків;
-
експлуатацію газопроводу;
-
інших платежів;
-
у разі несвоєчасного внесення членами кооперативу відповідних платежів вживає заходів до їх стягнення у встановленому порядку;
-
забезпечує проведення загальних зборів членів кооперативу;
-
звітує перед загальними зборами членів кооперативу не рідше одного разу на рік;
-
вирішує інші питання пов’язані з діяльністю кооперативу за винятком тих, що віднесені до компетенції загальних зборів членів кооперативу;
-
засідання правління кооперативу скликається головою правління в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання можуть скликатися також на вимогу членів правління або ревізійної комісії. Рішення правління приймається простою більшістю голосів присутніх членів правління відкритим голосуванням.
9.
6.
Для контролю за фінансово-господарською діяльністю кооперативу обирається ревізійна комісія у складі 3 членів . Ревізійна комісія підзвітна загальним зборам членів кооперативу і обирається загальними зборами з числа членів кооперативу. Члени ревізійної комісії не можуть бути членами правління кооперативу. Голова і члени ревізійної комісії виконують свої обов’язки на громадських засадах.
9.
7.
Ревізійна комісія кооперативу:
-
здійснює контроль за додержанням правлінням кооперативу і членами
-
кооперативу законодавства, рішень виконавчого комітету місцевої ради з питань діяльності кооперативу, статуту кооперативу.
-
проводить не рідше одного разу на рік (при необхідності - з участю відповідних спеціалістів) планові ревізії фінансово-господарської діяльності кооперативу та про наслідки звітує перед загальними зборами членів кооперативу;
-
перевіряє виконання правлінням кооперативу рішень загальних зборів членів кооперативу;
-
контролює правильність укладання правлінням кооперативу договорів:
-
контролює своєчасність розгляду правлінням кооперативу заяв і скарг членів кооперативу та інших громадян.
-
у разі виявлення допущених правлінням кооперативу законодавства, статуту кооперативу, а також порушень фінансової дисципліни ревізійна комісія повідомляє, про це загальні збори членів кооперативу;
-
до складу правління та ревізійної комісії кооперативу не можуть одночасно входити особи, які є між собою близькими родичами або перебувають у свояцтві;
-
члени правління та члени ревізійної комісії кооперативу, які винні в порушенні законодавства або статуту кооперативу чи заподіяні шкоди інтересам держави, кооперативу і громадян, або не справляються із своїми обов’язками можуть бути достроково відкликанні за рішенням загальних зборів членів кооперативу;
-
члени правління та члени ревізійної комісії кооперативу, які завдали своїми діями шкоди кооперативу несуть перед ними матеріальну відповідальність у встановленому законодавством України.
X
Спостережна рада
10.
1.
Спостережна рада кооперативу здійснює контроль за додержанням статуту кооперативу та за діяльністю виконавчого органу управління кооперативу.
10.
2.
Спостережна рада обирається із числа членів кооперативу на загальних зборах кооперативу у кількості 15 чоловік, які працюють у раді на громадських засадах.
10.
3.
Спостережна рада підзвітна загальним зборам членів кооперативу.
10.
4.
Повноваження членів спостережної ради кооперативу можуть бути достроково припинені за рішенням загальних зборів членів кооперативу.
XI
Майно та кошти кооперативу
11.
1.
Кошти кооперативу складаються з:
-
Уставного фонду кооперативу 40тис.грн., а саме: коштів засновників кооперативу Корнєя І.Л. - 20тис. грн., Кучера І.В. - 10тис.грн., Бобровник Т.Я. - 10тис. грн.;
-
грошових та майнових пожертвувань, благодійних внесків, безоплатної допомоги юридичних та фізичних осіб;
-
вступних внесків членів кооперативу;
-
інших надходжень не заборонених чинним законодавством.
11.
2.
Вступні внески вносяться членами кооперативу, які вступили до кооперативу до здачі в експлуатацію газопроводу на рахунок кооперативу в банківську установу.
11.
3.
Кооператив є власником грошових внесків його членів та побудованого газопроводу по вулицях с.Стара Збур’ївка,
11.
4.
Володіння, користування та розпорядження майном кооперативу здійснюють органи управління кооперативу відповідно до їх компетенції.
XII
Порядок обліку і звітності у кооперативі
12.
1.
Правління кооперативу забезпечує:
-
ведення діловодства, бухгалтерського обліку і складання звітності згідно діючого законодавства України;
-
веде списки членів кооперативу та членів їх сімей;
-
грошові документи підписуються головою правління та бухгалтером
XIII
Порядок скликання загальних зборів
13.
1.
Чергові загальні збори членів кооперативу скликаються правлінням або головою кооперативу у разі потреби, але не рідше одного разу на рік. Про дату, місце, час проведення та порядок денний загальних зборів члени кооперативу повинні біти повідомлені не пізніше ніж за 10 днів до визначеного строку їх проведення.
13.
2.
Позачергові збори скликаються на вимогу 1/3 загального числа членів кооперативу, ревізійної комісії. Позачергові збори членів кооперативу скликаються протягом 20 днів з дня надходження такої вимоги. У разі незабезпечення головою кооперативу скликання позачергових зборів вони можуть бути скликані особами, які вимагали їх скликання протягом наступних 20 днів.
13.
3.
Загальні збори членів кооперативу правомочні, якщо на них присутні більше половини від загального числа членів кооперативу.
13.
4.
Кожен член кооперативу має дон голос, і це право не може бути передано іншій особі. Рішення загальних зборів членів кооперативу приймаються простою більшістю голосів, а рішення про прийняття статуту кооперативу, прийом до кооперативу і виключення з кооперативу більшістю, але не менше 3/4 голосів присутніх на зборах членів кооперативу.Рішення приймаються відкритим голосуванням.
XIV
Реорганізація та припинення діяльності кооперативу
14.
1.
3а рішенням загальних зборів членів кооперативу може бути проведено реорганізацію кооперативу (злиття, приєднання, поділ, перетворення).
14.
2.
Діяльність кооперативу припиняється у разі прийняття загальними зборами членів кооперативу рішення про його ліквідацію, а також в випадках передбачених чинним законодавством України.
14.
3.
У разі ліквідації кооперативу майно, що залишилося після задоволення всіх пред’явлених кооперативу претензій, передається виконавчому комітету місцевої ради.
ЗАСНОВНИКИ:
Корнєй Іван Ларіонович, 19 квітня 1948 року народження, паспорт МО127872 виданий Голопристанським РВ УМВС України в Херсонській області 23 серпня 1996року, (І.Н.1764110497)проживає в с.Стара Збур’ївка вул. Перемоги, №61
Кучер Ігор Віталійович, 25 березня 1962 року народження, паспорт МО044302 виданий Голопристанським РВ УМВС України в Херсонській області 29 січня 1996року,(І.Н.2272924811) проживає в с.Стара Збур’ївка військове містечко дім №1, кв.4
Бобровник Тетяна Яківна, 14 березня 1954 року народження, паспорт МО381645 виданий Голопристанським РВ УМВС України в Херсонській області 07 липня 1997року,(І.Н.1979625346) проживає в с.Стара Збур’ївка військове містечко дім №1, кв.9
18 листопада 2005 року я, Нємова І.А.,
секретар виконкому Старозбур’ївської сільської ради Голопристанського району Херсонської області, засвідчую справжність підпису Корнєя Івана Ларіоновича, Кучера Ігоря Віталійовича, Бобровник Тетяни Яківни. Які зроблено у моїй присутності. Особу Корнєя Івана Ларіоновича, Кучера Ігоря Віталійовича, БобровникТетяни Яківни, які підписали документ, встановлено.
Зареєстровано в реестрі №269, 270, 271.
Стягнуто державного мита 1грн. 02коп. по кв. №576804 від 18.11.2005 Секретар виконкому І.А. Нємова

Секретар виконкому
І. А. НємоваХерсонский ТОП Hosting Ukraine
Стара Збур'ївка © 2011 - 2022